fb-pixel
Back to Tiennäyttäjät-podcast

Tekoäly liiketoiminnan uudistajana

Tuomas Syrjänen, Futuricen perustaja ja Chief AI Renewal Officer, avaa podcastissa tietotyön tulevaisuutta ja tekoälyn integroimista liiketoimintaan. Nykyään Syrjänen johtaa tekoälyyn keskittyvää uudistustyötä Futuricessa, minkä tavoitteena on parantaa organisaatioiden tuottavuutta ja vaikuttavuutta.

Tuomas Syrjanen, Chief AI Renewal Officer's Podcast page header image

Syrjänen painottaa, että tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa ei ole vain tekninen projekti, vaan se vaatii koko organisaation kulttuurin muutosta ja aktiivista johtajuutta. Tekoäly mahdollistaa uusien, tehokkaampien työskentelytapojen omaksumisen ja voi auttaa yrityksiä saavuttamaan kestävämpiä liiketoimintatuloksia. Hän esimerkiksi mainitsee, miten Futurice hyödyntää tekoälyä konsultointityön tuottavuuden ja asiakastyön laadun parantamisessa.

Keskustelussa korostuu ihmiskeskeisen johtamisen merkitys tekoälyn hyödyntämisessä. Syrjänen nostaa esille, kuinka tärkeää on keskittyä ihmisiin ja muutoksen johtamiseen, ei pelkästään teknologiaan. Tämä lähestymistapa auttaa yrityksiä rakentamaan organisaatiokulttuuria, joka tukee jatkuvaa oppimista ja sopeutumista uusiin teknologioihin.

Jos me autetaan ihmisiä onnistumaan työssänsä, niin meillä on mahdollisuus onnistua myöskin niissä toimintamallin uudistuksissa
Tuomas Syrjänen
Chief AI Renewal Officer

Syrjänen keskustelee myös siitä, kuinka tekoäly voi tehostaa prosesseja ja parantaa päätöksentekoa. Esimerkiksi automaattinen osaamisen kartoitus ja markkina-analyysien tekoälyavusteinen suorittaminen ovat konkreettisia tapoja, joilla teknologia tukee liiketoiminnan kehittymistä. Hän painottaa, että teknologian tuomat edut realisoituvat täysimääräisesti vain, jos samanaikaisesti uudistetaan työskentelytapoja ja prosesseja.

Podcastissa Syrjänen myös huomauttaa, että tekoälyn käyttöönottoon liittyy riskejä ja haasteita, jotka vaativat huolellista suunnittelua ja hallintaa. Erityisesti on tärkeää varmistaa, että tekoälyn tuottamat tiedot ja analyysit ovat luotettavia ja että ihmiset ovat keskeisessä roolissa tulosten tarkastelussa ja hyödyntämisessä.

Lopuksi Syrjänen antaa kolme vinkkiä organisaatioille, jotka haluavat parantaa tuottavuuttaan tekoälyn avulla: aloittaminen pienimuotoisista kokeiluista, prosessien syvällinen ymmärtäminen ja muutosagenttien aktiivinen osallistuminen. Nämä elementit auttavat organisaatioita hyödyntämään tekoälyn tarjoamat mahdollisuudet tehokkaasti ja kestävästi.

Podcast tarjoaa arvokkaita oivalluksia siitä, kuinka tekoälyn hyödyntäminen vaatii paitsi teknistä osaamista, myös kykyä johtaa ihmisiä ja kulttuurin muutosta läpi digitaalisen transformaation. Tulevaisuuden menestyksekäs liiketoiminta vaatii tasapainoista lähestymistapaa, jossa teknologia ja ihmiset toimivat yhdessä kestävien tulosten saavuttamiseksi.

Jakso saatavilla myös