Back to Tiennäyttäjät-podcast

Datan merkitys liiketoiminnassa

Data ja analytiikka ovat nykyään yritysmaailman keskiössä, toimien kasvun ja innovaation ajureina. KONEen entinen Chief Analytics Officer, Maija Hovila, korostaa podcastissa datan merkitystä liiketoiminnan kehittämisessä. Hänen mukaansa datan rooli on laajentunut: se ei ole enää vain informaation lähde, vaan olennainen osa päätöksentekoa ja strategioiden muodostamista. Tämä muutos korostaa datan monipuolisen hyödyntämisen tärkeyttä liiketoiminnassa.

Maija Hovila, Chief Data & AI Strategist

Liiketoiminnallisen arvon luominen datan avulla vaatii syvällistä ymmärrystä siitä, miten dataa voidaan käyttää ongelmien ratkaisuun ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Datan avulla KONEella on esimerkiksi ennustettu hissien vikaantumista ja optimoitu ihmisvirtoja rakennuksissa, mikä on johtanut parempaan asiakaskokemukseen ja tehokkaampiin toimintaprosesseihin. Tämä lähestymistapa korostaa, kuinka tärkeää on ymmärtää ja määrittää liiketoiminnalliset tavoitteet ja ongelmat, joihin data ja analytiikka voivat tarjota ratkaisuja.

Organisaation kulttuurilla on merkittävä vaikutus datan ja analytiikan tehokkaaseen hyödyntämiseen. Hovilan mukaan kulttuurin muutos ja ihmisten toiminnan muutos ovat keskeisiä tekijöitä datavetoisen organisaation kehittämisessä. KONEella on panostettu data literacy -koulutukseen ja pelillistämiseen, mikä on auttanut henkilöstöä omaksumaan datan käyttöön liittyviä taitoja ja muuttamaan toimintatapojaan. Tämä vastaavasti tekee huomionarvoiseksi sen, kuinka tärkeää on integroida data ja analytiikka osaksi organisaation jokapäiväistä toimintaa ja päätöksentekoa.

Johdolla pitäisi olla reaaliaikaisempi näkemys siihen, mitä oikeasti tapahtuu ja kykyä seuraamaan niitä mittareita.
Maija Hovila
Chief Data & AI Strategist

Datan hyödyntämisen tiellä on monia haasteita, kuten teknologian ymmärtämisen puute, prosessien muutoksen hitaus ja “analysis paralysis” eli kykenemättömyys ratkaista ongelma sen liiallisen analysoinnin takia. Hovilan kokemusten mukaan näihin haasteisiin vastataan parhaiten selkeillä, konkreettisilla tavoitteilla sekä johdon esimerkillä. On tärkeää, että johto ymmärtää datan arvon ja kannustaa koko organisaatiota omaksumaan datakeskeisen lähestymistavan.

Datan ja analytiikan roolin odotetaan kasvavan entisestään tulevaisuudessa. Hovilan mukaan organisaatioiden on kyettävä nopeuttamaan päätöksentekoaan ja sopeutumaan reaaliaikaiseen informaatioon. Tämä edellyttää jatkuvaa oppimista ja valmiutta omaksua uusia taitoja, jotta pysytään ajan hermolla ja voidaan hyödyntää teknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Datan ja analytiikan hyödyntäminen liiketoiminnassa ei ole pelkkä teknologinen haaste, sillä se vaatii myös kulttuurista muutosta, johtajuutta ja jatkuvaa oppimista. Hovilan ajatukset ja kokemukset antavat arvokkaita oivalluksia siitä, kuinka organisaatiot voivat hyödyntää dataa strategisesti ja luoda kilpailuetua. On tärkeää, että yritykset investoivat oikeisiin työkaluihin, osaamiseen ja kulttuuriin, jotta ne voivat täysin hyödyntää datan tarjoamat mahdollisuudet.

Jakso saatavilla myös