Futurice logo

Näin viet ketterät arvot käytäntöön menetelmien avulla

| Public Sector

Ketterän kehittämisen toimeenpanossa on kysymys arvomaailman muutoksesta – siitä, millaista tekemistä organisaatiossa arvostetaan. Tavoitteena tulisi olla sen oppiminen, mikä on asiakkaallesi arvokasta ja kuinka sitä kannattaa tuottaa. Tässä blogisarjamme neljännessä osassa kerromme, mitkä ovat ketteryyden ydinarvot sekä kuinka niitä sovelletaan käytännössä.

Portrait of Villiam Virkkunen
Villiam Virkkunen

Culture and Strategy Advisor

Monissa organisaatioissa pohditaan, mikä on paras tapa viedä ketterät toimintatavat organisaation arkeen. Me Futuricella olemme todenneet sen, että tehokkain keino muuttaa toimintakulttuuria on tukea ihmisiä ketterien menetelmien soveltamisessa. Menetelmien taustalla olevat arvot ovat lopulta tärkeämpiä kuin yksittäiset menetelmät. Kuitenkin pelkkä arvoista puhuminen muuttaa ihmisten toimintaa vain harvoin – siksi uuden oppimiseen on tarjottava konkreettinen ja sovellettava työkalu. Toisin sanoen ketterät arvot viedään käytäntöön menetelmien avulla, kuitenkaan unohtamatta sitä, etteivät menetelmät ole itseisarvo. Seuraavaksi pureudumme asiaan ketteryyden neljän ydinarvon kautta.

1. Kokeile ja opi nopeasti, jotta voit muuttaa suuntaa ajoissa

Eräs ketteryyden tärkeimpiä arvoja on opetella tunnistamaan mahdollisimman nopeasti se, mikä tuottaa asiakkaalle arvoa ja mikä ei. Sen sijaan, että palvelukokonaisuutta suunnitellaan ja valmistellaan pitkään omissa oloissa ilman palautetta, kannattaa se tuoda asiakkaalle testattavaksi mahdollisimman pian. Esimerkiksi heti palvelukehityksen alkuvaiheessa voidaan ideasta luoda ensimmäinen “feikki-mainos”, joka esitetään asiakkaalle ja siten selvittää, käyttäisikö hän palvelua. Mainoksen voi julkaista vaikkapa kohderyhmän käyttämässä somekanavassa sekä seurata, kuinka moni osoittaa kiinnostusta klikkaamalla. Tällaisilla kokeiluilla opimme nopeasti sen, kuinka kohderyhmä ottaa tuotteen vastaan, ja tulosten perusteella muutamme tarvittaessa suuntaa.

Sovellettavat menetelmät: - Idean validointi kokeilun avulla - “Feikkimainos”

2. Toimita asiakasarvoa jatkuvasti, jotta myös tuotekehitys on asiakkaalle arvokasta

Kokeilujen tulisi tuottaa arvoa paitsi itsellesi, myös asiakkaallesi. Voisiko esimerkiksi feikki-mainosta klikkaamalla päästä sivulle, jossa kerrotaan kehitteillä olevasta palvelusta sekä vastataan asiakkaalle polttavaan kysymykseen tai tarpeeseen? Myöhemmissä kehityksen vaiheissa linkin takana voi olla ensimmäinen, vielä kehitteillä oleva versio palvelusta (MVP), joka jo osittain ratkaisee asiakkaan ydinongelmaa tai tarvetta.

Ketterä kehittäminen ei rajoitu myöskään organisaation asiakkailleen tuottamiin palveluihin. Kohderyhmä voi olla yhtä hyvin organisaation sisällä, kuten HR-, talous- tai IT-prosesseja käyttävät työntekijät. Näissä tapauksissa järjestelmää päivittävä asiantuntija voi pilotoida uutta ratkaisua pienellä ryhmällä käyttäjiä ja näin ollen oppia jo aikaisessa vaiheessa sen, mikä toimii ja mikä ei.

Sovellettavia menetelmiä: - Asiakasarvoa tuottavat pilotit - MVP = minimiratkaisu / “karvalakkiversio”

3. Auta ihmisiä loistamaan

Ketterän kehittämisen ytimessä on moniammatillinen tiimi, jolla on täysi omistajuus työstään ja kehitteillä olevasta ratkaisusta. Olemme todenneet sen, että parhaiten onnistuvat ne tiimit, joilla on autonomia ja vastuu omasta työstään sekä organisaatiolta annetut edellytykset onnistua.

Muita tunnistettuja onnistumisen edellytyksiä ovat muun muassa nämä asiat:

 • Tiimillä on tarvittava osaaminen tuotteen tai palvelun rakentamiseen.
 • Tiimillä on mahdollisimman vähän riippuvuuksia muihin tiimeihin.
 • Tiimillä on tarvittava läpinäkyvyys ja tieto.
 • Tiimin jäsenet työskentelevät (mahdollisimman) täysipäiväisesti tiimissä.
 • Tiimillä on johdon ja muun organisaation tuki.

Sovellettava menetelmä: - Moniammatilliset tiimit

4. Tee turvallisuudesta lähtökohta

Psykologinen turvallisuus on ryhmässä vallitseva tunne siitä, että jokainen voi ilmaista itseään joutumatta pelkäämään pilkkaa tai rangaistusta. Psykologinen turvallisuus ja ketterä kehittäminen kulkevat käsi kädessä siksi, että tulokset syntyvät erilaisten ihmisten yhteisestä ajattelusta ongelmien ratkaisemiseksi. Mikäli ryhmän vuorovaikutus on rajoittunutta esimerkiksi pelon takia, sitä on myös heidän ajattelunsa.

Koska ketterän kehittämisen tuottama arvo perustuu nopeaan oppimiseen, on tärkeää, etteivät kokeiluja rajoita pelosta kumpuavat käyttäytymismallit, kuten täydellisyyteen pyrkiminen. Innovatiivisten ratkaisujen luomiseksi on ensin kyettävä myöntämään se, ettei tiedä oikeaa vastausta – vasta silloin on mahdollista luoda jotain sellaista, mitä kukaan ei ole tullut ajatelleeksi.

Tiimin psykologista turvallisuutta voi vahvistaa esimerkiksi aloittamalla yhteinen palaveri siten, että osallistujat piirtävät heidän tunnetilaansa kuvaavan hymiön. Sen jälkeen jokainen kertoo vuorollaan, miksi valitsi kyseisen hymiön. Kun yksi puhuu, muut kuuntelevat – mielentilojen tiedostaminen on yhteistyön onnistumisen kannalta keskeistä.

Sovellettava menetelmä: - Hymiöt (Smileys)

Arvojen sanoittaminen ketteriä menetelmiä soveltaessa

Jokaisen ketterän menetelmän taustalla on arvo, jota kyseinen menetelmä heijastaa. Menetelmiä sovellettaessa on tärkeää sanoittaa ketteriä arvoja – muussa tapauksessa menetelmistä tulee ihmisten mielessä itseisarvoja, joita aletaan toteuttamaan orjallisesti ja jäykästi. Arvojen sanoittamisessa auttaa yksittäisten menetelmien kytkeminen ketteryyden isompaan tarkoitukseen. Kun ihminen on sisäistänyt jonkin ketterän arvon, kuten oppimisen tai palautteen merkityksen, voi hän soveltaa ja muokata menetelmiä vapaasti halutun arvon toteutumiseksi.

Tämä kirjoitus on ketteryyteen keskittyvän blogisarjamme neljäs osa. Seuraavissa osissa käsittelemme muun muassa hankintaosaamisen ketteröittämistä sekä ketterää muutosjohtamista. Lähde mukaan muutosmatkalle!

Tutustu koko blogisarjaan:

 1. Miksi ketterä kehittäminen on tärkeää sinunkin organisaatiollesi – mistä on kysymys ja kuinka pääset alkuun
 2. [Ketterän kehittämisen sanakirja – agilea a:sta ö:hön](https://futurice.com/blog/ketteran-kehittamisen-sanakirja-agilea-a-sta-o-hon
 3. Menestyvä organisaatio tukee tuoteomistajaa – näin pidät ketterän hankkeen pyörät pyörimässä
 4. Näin viet ketterät arvot käytäntöön menetelmien avulla
 5. Parhaat käytännöt ketterän osaamisen hankintaan – näin investoit oikein ja onnistut
 • About
 • Services
 • Case Studies
 • Blog
 • Contact
 • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.