Futurice logo

Ekosysteemit julkisen sektorin arvontuottajina

Public Sector

Ekosysteemit lisäävät eri yhteiskuntasektorien välisen yhteistyön vaikuttavuutta, mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen sekä pidemmällä aikavälillä vaikeidenkin haasteiden ratkaisemisen jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tässä blogikirjoituksessa kerromme näkemyksemme ekosysteemeistä, kuinka niissä kannattaa toimia sekä millaista lisäarvoa ne tuottavat yhteiskuntaan ja liiketoimintaan.

Portrait of Pauline Ranta
Pauline Ranta

Client Lead

Portrait of Tuğberk Duman
Tuğberk Duman

Head of Innovation

Ekosysteemit yhdistävät eri toimijat siten, että ne tuottavat lisäarvoa ihmisille, yrityksille ja yhteiskuntaan. Hyötyjä ja vaikuttavuutta syntyy, kun toimijat tukevat yhteistä tavoitetta omalla panoksellaan. Kuten luonnossa, jossa ilma, vesi, liike, kasvit ja eläimet toimivat yhdessä tuottaakseen ekosysteemipalveluita, myös yhteiskunnan kontekstissa syntyy resilienssiä, kun eri toimijat löytävät yhteyksiä sekä uusia vuorovaikutuksen mahdollisuuksia.

Ekosysteemeillä tarkoitamme tässä yritysten, yrittäjien, tutkimuksen, julkishallinnon sekä kolmannen sektorin toimijoiden välille rakentuvia verkostoja. Ekosysteemin tavoitteena voi olla osaamisen, innovaatioiden tai liiketoiminnan edistäminen. Vaikuttavuus voi suuntautua yhdelle tai useammalle toimialalle alueellisesti, kansallisesti tai valtioiden rajat ylittäen.

Ekosysteemillä tarkoitamme siis muuta kuin perinteistä, yksipuolisesti ohjattua arvoketjua, joita ovat muun muassa Amazon, Apple tai Google. Parhaillaan ekosysteemi on eri toimijoiden ja toimialojen verkottunutta yhteistyötä, jota ohjaa yhteinen tavoite ja tiekartta. Olennaista on se, että ekosysteemin kullakin toimijalla on selkeä roolinsa. Toimivassa ekosysteemissä jaetaan avoimesti tietoa ja dataa, jotka ohjaavat sen yhteistä toimintaa. Kun ekosysteemi pääsee kehittymään oikein, ohjausta tarvitaan jatkuvasti vähemmän.

Esimerkkeinä ekosysteemeistä mainittakoon Smart Otaniemi, jonka tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa alueelle uudentyyppinen älykkään energian pilotointialue ja ekosysteemi, sekä VTT:n SEED-hanke, jonka tavoitteena on löytää perinteisille teollisuuden aloille, kuten metsä- ja kaivosteollisuudelle, moderneja ratkaisuja tuomalla yhteen mahdollisia ratkaisujen tarjoajia ja tilaajia. SEED-hankkeessa toimimme yhtenä fasilitoijista, auttaen ratkaisujen tarjoajia ja tilaajia yhteensovittamaan tavoitteensa sekä muodostamaan suunnitelmat ratkaisujen kehittämiseksi. Osana fasilitointia Futurice toteutti visiointityöpajan yhteisten tavoitteiden asettamiseksi, ideointityöpajan ratkaisujen keräämiseksi, konseptointityöpajan ratkaisujen tarkentamiseksi sekä tiekarttatyöpajan kehityssuunnitelman muodostamiseksi.

Osaksi ekosysteemiä

Moni julkisen sektorin toimija on jo osa ainakin yhtä ekosysteemiä. Jotta verkostomainen toiminta olisi hedelmällistä, tulisi ymmärtää se, millaisia haasteita halutaan ratkaista. Mitkä asiat voisivat sujua paremmin yhdessä tekemällä? Mitä ekosysteemi voisi mahdollistaa? Kokemuksemme mukaan oikea aika ekosysteemiajattelulle on silloin, kun on olemassa ratkaisemisen arvoinen, yhteinen haaste tai ongelma, selkeitä hyötyjä eri toimijoille sekä tahtotila sellaiselle yhteistyölle, jossa jaetaan avoimesti tietoa ja dataa. Valmius ja kyky lähteä ratkaisemaan haastetta yhteistoiminnan kautta on edellytys ekosysteemin vaikuttavuudelle.

Suomessa on jo olemassa lukuisia ekosysteemejä, jotka kannattaa selvittää, kun tarve ekosysteemitoimintaan on tunnistettu. Ekosysteemin roolit ja toimintamalli saattavat olla jo määritellyt, mutta kokemuksemme mukaan haastaminen on sallittua. Ekosysteemin tulisikin mielestämme mahdollistaa jatkuva kehittyminen sekä toimintansa uudelleenmäärittely.

Futuricen rooli ekosysteemeissä on monesti ollut fasilitoida yhteisen vision ja strategian muodostamista, yhteistyömallin ja tarjooman muotoilua sekä teknisen infrastruktuurin suunnittelua ja toteutusta, kuten tarvittavien data-alustojen rakentamisen datan jakamiseksi ja hyödyntämiseksi osana yhteistoimintaa. Ekosysteemissä kannattaisikin pohtia, millä tavoin API:t eli ohjelmointirajapinnat, jotka yhdistävät palveluita, voisivat parantaa yhteistoiminnan vaikuttavuutta ja laatua. Ne, jotka oivaltavat tämän tulevat varmistamaan kilpailukykynsä tulevaisuudessa. Lue lisää aiheesta Futuricen Bets for the Future -sivustolla.

Ekosysteemin onnistumisen ratkaisee lopulta vuorovaikutus. Aktiivisen viestinnän on oltava jokaisen mukana olevan toimijan tahtotila. Laadukas ekosysteemi on aina läpinäkyvä, helpottaa yhteistyötä toimijoiden välillä ja tuottaa toivottua vaikuttavuutta.

Verkostoitunut toimija on avain ekosysteemiin

Paras keino ekosysteemeihin siirtymiseksi on löytää vahvasti verkostoitunut kumppani. Sellaiset toimijat ovat usein valmiiksi mukana ekosysteemien toiminnassa, kuten projekteissa, joissa luodaan uudenlaisia yhteistyön mahdollisuuksia tai ekosysteemipalveluita tunnistettuihin käyttäjätarpeisiin. Tämä tarjoaa luontevan lähtökohdan ihmisten yhdistämiseen, verkostojen luomiseen sekä erilaisten alustojen rakentamiseen. Olemme oppineet senkin, että keskenään erilaisten organisaatiokulttuurien yhdistämisessä tarvitaan tulkkia – ekosysteemeissä yhteinen kieli ei ole itsestäänselvyys.

Yhteiskuntamme suuret haasteet vaativat suuria tekoja, ja kokonaisvaikutusten ymmärtäminen edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä. Kutsumme sinut ja organisaatiosi mukaan keskusteluun ja rakentamaan tulevaisuuden ekosysteemejä kanssamme tänään.

Pauline Ranta, Client Lead

Tugberk Duman, Head of Innovation

Kirjoittajat työskentelevät Futuricella tulevaisuuden ekosysteemien mahdollistajina.

VTT:llä tiedetään ekosysteemien mahdollisuudet

TkT Katri Valkokarilla on lähes 20 vuoden kokemus sekä liiketoimintaverkostojen, ekosysteemien että verkottuneiden liiketoimintojen tutkimuksesta ja käytännön kehittämisestä. Hän on julkaissut kymmeniä tieteellisiä artikkeleita sekä toiminut editorina ja kirjoittajana useissa aihepiirin kirjoissa. Lisäksi Katri on koonnut verkostojen kehittämisen käytännön työkirjoja sekä osallistunut standardisointitoimintaan (SFS- ISO 44001:2017). Katri on ollut ohjelmapäällikkönä FIMECC GP4V (2009-2012) ja DI- MECC REBUS (2014 - 2017) -ohjelmissa. Tällä hetkellä hän työskentelee VTT:n tutkimuspäällikkönä Tampereen Yliopistossa.

Ekosysteemikeskustelu käy kuumana ja syystä. Tulevaisuuden monimutkaisessa, monimuotoisessa ja globaalissa toimintaympäristössä verkostot rakentuvat itseohjautuviksi ekosysteemeiksi. Ekosysteemien kehittäminen on sekä julkisen sektorin organisaatioiden että kansalaisten edun mukaista. Julkisella sektorilla kannattaa aloittaa selvittämään sitä, millaisissa muodoissa se voi rakentaa yhteistyötä tulevaisuudessa, kuinka tunnistaa ekosysteemien mahdollisuudet sekä kenen kanssa sen kannattaa luoda kumppanuuksia.

Tutustu VTT:n ekosysteemioppaaseen.


Tavoite maailman parhaasta julkishallinnosta ja ihmislähtöisistä palveluista toteutuu yhdessä tekemällä. Lue lisää lähestymistavastamme ja asiakastöistämme julkishallinnon parissa täältä.

  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.