Futurice logo

Kohti strategisia tavoitteita ja kytkeytynyttä organisaatiota

Data-analytiikka ja jaettu tieto Verohallinnon muutoksen mahdollistajina

Verohallinto

Verohallinnon tehtävä on kerätä oikeat verot oikeaan aikaan julkisten palvelujen rahoittamiseksi, tavoitteena verotulojen, oikeudenmukaisen verotuksen sekä myönteisen veronmaksajakokemuksen varmistaminen. Autoimme Verohallintoa onnistumaan luomalla heidän kanssaan vision kytkeytyneestä organisaatiosta sekä käytännön ohjeistuksen data-analytiikan päivittäiseen hyödyntämiseen oikeiden päätösten tekemiseksi ja uuden oppimiseksi.

HAASTE

Yli 5 000 työntekijän Verohallinto on viime vuosina kokenut suuren muutoksen – sen kulttuuria ja toimintatapoja uudistetaan paremman asiakaskokemuksen, tehokkaamman toiminnan sekä työntekijöiden sitouttamisen mahdollistamiseksi. Jotta uudistus voitaisi viedä seuraavalle tasolle, oli tullut aika tehdä data-analytiikasta inspiroivaa, saavutettavaa ja hyödyllistä koko organisaatiolle. Tähän tarvittiin kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa yhdistyvät niin hallinto, työkalut, taidot, työtavat ja prosessit kuin dataan perustuva kulttuuri. Tehtävään valittiin Verohallinnon kumppani monen onnistuneen hankkeen takaa, Futurice.

MITÄ TEIMME

Loimme Verohallinnon kanssa kokonaisvaltaisen vision data-analytiikasta. Visio ohjaa organisaation muutosta kahdessa vaiheessa: vuoteen 2025 ja edelleen vuoteen 2035. Kehittämisen tavoitteeksi asetettiin kytkeytynyt organisaatio, jossa luodaan ja jaetaan uutta tietoa. Kytkeytyneessä organisaatiossa tunnistetaan ne mahdollisuudet ja keskeiset haasteet, jotka ovat ratkaistavissa datan avulla – toisin sanoen jalostetaan hyödyllinen tieto, yhdistetään oikeat ihmiset sekä luodaan ratkaisuja, jotka tuottavat todellista arvoa. Kyseessä on suuri kulttuurinmuutos, jolla on suora vaikutus myös asiakaskokemukseen. Hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Verohallinnon asiantuntijoista ja johdosta koostuvien tiimien kanssa.

Käytännössä organisaation kytkeytyminen edellyttää sitä, että ihmiset ymmärtävät datan mahdollisuudet ja innostuvat sen käytöstä. Tätä haastetta ei voi ratkaista teknologian tai datan vaan luovan strategisen ajattelun avulla. Siksi hyödynsimme markkinoinnin, brändäyksen ja tarinankerronnan menetelmiä tuotteistaaksemme organisaation sisäisen data-analytiikan tarjooman ihmisiä koskettavaksi. Visio ja siihen liittyvät menetelmät on esitetty brändikirjassa, joka sisältää selkeän mission, asemoinnin ja lupauksen.

Lisäksi loimme sarjan data-analytiikkakonsepteja, jotka tukevat Verohallinnon organisaation heimomallia ja kehitystä. Konseptien sovellusalueita ovat muun muassa asiakasymmärrys, laadullinen analytiikka, digitaalitalous, empiirinen veroriskien hallinta, vaikutusten arviointi sekä tiedon jakaminen raporteista. Konsepteja skaalataan organisaation muissa osissa.

Minusta tuntuu siltä, että olemme kasvattaneet ja kehittäneet ajatteluamme merkittävästi prosessin myötä. Futuricen strategisella ajattelulla ja luovuudella on suuri vaikutus kulttuurimme muutokseen sekä tavoitteidemme saavuttamiseen. He ovat onnistuneet esittämään ja jalkauttamaan data-analytiikan osaksi päivittäistä työtä.

Sanni Luoto

Heimokonseptin omistaja, Verohallinto

KOHOKOHDAT
  • Strategian tehokas jalkauttaminen: konkreettinen muutos tapahtuu toiminnan kautta.

  • Parempi asiakas- ja työntekijäkokemus: paremmat palvelut, merkityksellisempi työ.

  • Lisää kustannustehokkuutta: tietoon perustuvia ja validoituja päätöksiä, nopeammat prosessit, säästöjä ajassa ja rahassa.

  • Monimutkaisen yksinkertaistaminen luovan ja strategisen ajattelun avulla: käytännön keinoja auttaa ihmisiä nykyaikaisen teknologian avulla.

Miksi se on tärkeää

Kun ihmiset innostuvat ja osallistuvat, tapahtuu muutosta. Verohallinnon strategiassa kuvatut tavoitteet eivät ole abstrakteja, vaan kaikille konkreettisia. Organisaation data-analytiikkatoiminnot perustuvat asiakkaiden ja työntekijöiden todellisiin tarpeisiin, eivätkä ainoastaan mielenkiintoisiin kokeiluihin. Kun teknisesti monimutkaiset asiat esitetään yksinkertaisina ja tehokkaina ratkaisuina arjen haasteisiin, ihmiset alkavat myös hyödyntää niitä. Silloin he voivat keskittyä ongelmien ratkaisemiseen sekä ottaa innovaatiot omakseen.

Data-analytiikan käyttö havainnollistaa yksittäisen työn vaikutuksen koko organisaatioon ja asiakkaiden elämään – sen, kuinka yksittäinen tehtävä on osa suurta ja tärkeää kokonaisuutta. Lisäksi jalostettu tieto auttaa tekemään validoituja päätöksiä ja ennustamaan tulevaisuutta niin operatiivisessa toiminnassa kuin ylimmässä johdossa. Myös asioiden syy-seuraussuhteet selkiytyvät, eikä hiljainen tieto pääse katoamaan.

Tieto on valtaa, ja jaetun tiedon voima on moninkertainen.

Data-analytiikassa on kysymys ihmisistä. Futurice on tuonut ulottuvillemme luovuutta ja vision, joita ilman kulttuurin muutoksemme ei olisi onnistunut. He toimittavat enemmän kuin teoriaa. Konsulttijargonin sijaan saamme terävää ajattelua sekä huipputason käytännön markkinointiosaamista.

Jan-Erik Antipin

Analytiikkapalvelun omistaja, Verohallinto

Tietoa VEROHALLINNOSTA

Suomen verohallinto on Valtiovarainministeriön alainen järjestö, joka kerää noin kaksi kolmasosaa Suomen veroista ja veronluonteisista maksuista. Verohallinnon keräämät verotulot vuonna 2020 olivat noin 60 miljardia euroa. Organisaatio työllistää yli 5000 ihmistä.

Haluatko lisätietoja?

Ota yhteyttä:

Kalle Tuomi, Creative Director

kalle.tuomi@futurice.com

+358503664373

Rakennetaan huominen yhdessä

Liity kanssamme yhteistyötä tekevien tyytyväisten asiakkaiden, kumppaneiden ja menestyvien yritysten joukkoon.

Related Services
  • About
  • Services
  • Case Studies
  • Blog
  • Contact
  • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.