fb-pixel
Back to Case studies

Päijät-Hämeen tulevaisuutta rakentamassa

Futurice on toiminut Päijät-Hämeen hyvinvointialueen eli Päijät-Soten muutosjohtamisen kumppanina vuodesta 2021 lähtien.

Newborn being held by a man

Erityinen fokus on ollut toiminnan digitalisaation muutosjohtamisen tuki sekä tavoitelähtöisten ja ketterien toimintamallien muotoilu ja käyttöönoton tuki. Keskeisiä painopisteitä ovat olleet palveluiden sujuvoittaminen, toiminnan virtaviivaistaminen, kustannustehokkuuden lisääminen sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantaminen.

Yhteinen suunta, selkeät tavoitteet ja ajantasainen osaaminen ovat edellytyksiä digitaalisten ratkaisuiden tehokkaalle hyödyntämiselle. Olemme johtaneet muutosta systemaattisesti ja valmentavalla otteella, edeten strategisesta suunnittelusta digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoon yhdessä hoitotyön ammattilaisten kanssa. Ketterät toimintamallit perustuvat yhdessä muotoiltuun strategiaan, joka ohjaa johtoa, priorisoi hankkeita ja hallitsee järjestelmien elinkaarta. Tavoitteiden saavuttamista seurataan arjen toiminnassa tiedolla johtamisen keinoin.

Vaikutus ja tulokset

 • Sujuvia ja saavutettavia palveluita digitaalisen asioinnin avulla

 • Osaavampi, tyytyväisempi ja sitoutuneempi henkilöstö.

 • Kustannustehokkaampi, tavoitelähtöinen ja priorisoitu kehitys

Valitut referenssit

 • Strategian muotoilu sekä toimeenpanon ja muutosjohtamisen tuki

  Futurice tuki Päijät-Soten tietohallintoa ICT-strategian sekä tuotannonohjauksen strategian muotoilussa osallistavilla työtavoilla. Projektin aikana osallistettiin sekä hyvinvointalueen johtoa että työntekijöitä palvelutuotannosta ja tukitoiminnoista. Muotoilimme yhdessä Päijät-Soten tiimin kanssa näkökulmien perusteella konkreettisen strategian ja sen toimeenpanoa tukevan tiekartan.

  Pääsimme johtamaan strategian käyttöönottoa tuotepäällikön roolissa kahdessa eri tietohallinnon kehitystiimissä. Futurice rakensi yhdessä Päijät-Soten kehitystiimien kanssa ketterän ja asiakaslähtöisen kehityksen toimintamallin, joka auttoi tavoitteiden asettamisessa, priorisoinnissa ja seurannassa.

 • Päijät-Häme wellbeing services county workshop

  Digialustan käyttöönoton tuki ja käytön skaalaus

  Päijät-Soten tavoitteena on laajentaa SuomiSote-alustan käyttö laajemmin digiasioinnin alustaksi. Digialustan käyttöönotto vaatii systemaattista ammattilaisten ja heitä tukevien kehitystiimien tukemista, jotta digialusta saadaan saumattomasti tukemaan palvelutuotantoa.

  Futurice auttoi Päijät-Soten kehitystiimejä muotoilemaan ammattilaisten työtä tukevia käyttöönottoprosesseja. Prosessit muotoiltiin yhdessä ammattilaisten kanssa niin, että alusta saadaan toiminnassa käyttöön nopeasti ja tehokkaasti.

  Digialustan käyttöönotolla tavoitellaan työajansäästöä, parantunutta asiakaskokemusta ja kustannussäästöjä. Futurice auttoi kehitystiimejä yleisesti omaksumaan muutosjohtamisen menetelmiä sekä valmentavan johtamisen lähestymistavan, joka tukee digialustan käytön skaalausta.

  Tämän lisäksi yksi osa projektia oli SuomiSote-alustan tunnettavuuden ja käyttäjämäärien lisääminen kohdennetulla markkinnointikampanjalla, joka sisälsi sekä fyysistä että digitaalista markkinointia.

 • Kanavastrategia: Asiakkaan ohjaus oikeaan kanavaan

  Hyvinvointialueen strategian keskiössä on palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Palvelujen saavutettavuutta tuetaan oikeanlaisella asiakasohjauksella, jossa asiakas ohjataan oikeaan kanavaan hänen tarpeidensa mukaisesti.

  Futurice työsti yhdessä Päijät-Sote tiimin kanssa asiakkaaksi tulon kokonaisuutta asiakkaiden ja ammattilaisten tarpeet huomioiden ja eri kanavien roolit tunnistaen. Työssä hyödynnettiin palvelumuotoilun eri menetelmiä. Työn tuloksena muodostui asiakkaaksi tulon digitaalinen kanavastrategia, jota hyödynnetään työkaluna asiakas- ja palveluohjauksen kehittämisessä.

 • Digimentorointi-toimintamalli kasvattamaan ammattilaisten digikyvykkyyttä

  Futurice auttoi Päijät-Sotea käynnistämään digimentoroinnin toiminnan tukemalla digimentoroiden valintaa ja valmennusta sekä muotoilemalla yhdessä ketterän tarvelähtöisen toimintamallin. Digimentotoinnin tavoitteena on edistää sote-palveluiden digitalisaatiota tukemalla ammattilaisia digipalveluiden käyttöönotossa.

  Lähdimme liikkeelle mentoroinnin strategisista tavoitteista ja muotoilimme yhdessä Päijät-Sote tiimin kanssa näiden pohjalta ketterän ja ihmislähtöisen toimintamallin, joka sisältää mm. mallin ammattilaisten tarpeiden tunnistamiseen, kvartaalitavoitteiden asettamisen ja seuraamisen sekä tiimien yhteiset toimintatavat esim. Viikkosuunnittelun ja palautekeskustelut. Samaa toimintamallia on myös hyödynnetty muissa kehitystiimeissä kuten Etävastaaotto-, Omaolo- ja digitaaliset hoitopolut -tiimissä.

 • Uusien innovaatioiden hyödyntäminen

  Hyvinvointialueiden on tärkeää olla avoimia uusille ideoille ja teknologioille, jotka voivat parantaa terveyspalveluiden laatua, tehokkuutta ja saavutettavuutta. Jatkuva seuranta, koulutus ja organisaation sitoutuminen ovat avainasemassa uusien innovaatioiden menestyksellisessä hyödyntämisessä.

  Futurice on tukenut Päijät-Sotea uusien teknologioiden kokeiluissa ja käyttöönottoissa sisältäen esim. ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa, Power Platform (low code) alustan käyttöönottoa ja hallintamallin muodostamista sekä generatiivisen AI:n kokeiluja.

Tietoa Päijät-Hämeen hyvinvointialue

Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Päijät-Hämeessä. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut 11 jäsenkunnan alueella. Organisaatio työllistää noin 7000 terveydenhuollon ammattilaista.

Haluatko lisätietoja?

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's get talking!