Futurice logo

Terveydenhuollon organisaation digitaalisen maturiteetin vahvistaminen

Onnistunut terveydenhuollon digitalisaatio on ihmiskeskeinen

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY)

Yhteenveto

Autoimme Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää vahvistamaan organisaation digitaalista maturiteettia kehittämällä sen digimentoreille asiakas- ja työntekijäkeskeisen toimintamallin ja palvelukonseptin. Niiden ansiosta PHHYKY voi virtaviivaistaa toimintaansa, parantaa asiakas- ja työntekijäkokemusta sekä tehostaa hoitotyötä. Yhteistyössä toteutettu mentorointiprosessi on keskeinen osa PHHYKY:n kolmivuotisen digitaalisen strategian jalkauttamista.

Lähtökohdat

Digitalisaatio auttaa PHHYKY:ä vastaamaan terveyssektorin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, verotulojen supistumiseen sekä työntekijäpulaan. Siksi organisaatio on luonut kolmivuotisen digitaalisen strategian tiekartan, jonka tavoitteet ovat:

 • lisätä organisaation tietoisuutta digitaalisista työkaluista ja mentoroinnista
 • digitaalisen maturiteetin tunnistaminen ja kasvattaminen
 • tehokkaan toimintamallin rakentaminen digitaaliselle mentoroinnille ketterällä ja ihmiskeskeisellä lähestymistavalla
 • muutosjohtaminen iteratiivisten toimintamallien, palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen palvelukehityksen avulla.

Digitaalisen maturiteetin vahvistaminen mahdollistaa paitsi kustannustehokkuuden, myös työskentelytapojen sekä asiakas- ja työntekijäkokemuksen parantamisen. Kuitenkaan näitä tavoitteita ei saavuteta hetkessä, eikä ilman henkilöstön osallistamista. Jotta vaikutuksista tulisi pysyviä ja digitalisaatiosta osa arkirutiineja, terveydenhuollon ammattilaiset tarvitsevat jatkuvaa tukea. Lisäksi heidän työtään on muotoiltava siten, että tunnistetaan ne tilanteet, joissa digitalisaatiosta on eniten hyötyä. Siksi PHHYKY on muodostanut sisäisen digitaalisen mentorien tiimin, joka koostuu aiheesta kiinnostuneista terveydenhuollon työntekijöistä, kuten kätilöistä, sairaanhoitajista, äitiysneuvoloiden ohjaajista sekä sosiaalityöntekijöistä.

Mentorointiohjelman jatkuttua neljä kuukautta PHHYKY oli valinnut mentorit, rakentanut heidän työidentiteettinsä sekä kouluttanut heitä. Nyt oli aika keskittyä mentorien asenteeseen sekä uudistaa kulttuuria kohti digitalisaation edellyttämää itseohjautuvuutta.

Uudistamme kulttuuriamme rakentamalla digitalisaation toimintamallin, joka skaalautuu ennakkoluulottomasti sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon erityispiirteisiin. Prosessi on osoittanut sen, että ketterät kehitysmallit soveltuvat myös terveydenhuoltoalalle. Koska muutos tapahtuu työntekijöidemme kautta, he tarvitsevat paitsi aktiivista ajattelutapaa, myös halua kehittyä ammatillisesti. Näiden asioiden saavuttamisessa Futurice on ollut erinomainen kumppani. Annoimme heille paljon vapautta ja vastuuta, ja vaikutus on onnistunut.
Rami Autio
CDO, PHHYKY

Mitä teimme

Työskentelimme mentorointiohjelman kaikilla tasoilla: projektissa, mentoroinnissa, palveluissa, toimintamalleissa ja ohjelmistoissa. Lähestymistapamme perustui ihmiskeskeiseen muutosjohtamiseen, iteratiivisiin toimintamalleihin sekä asiakaskeskeiseen palvelukehitykseen.

Aloitimme työn haastattelemalla mentorit koskien heidän tarpeitaan ja odotuksiaan. Samanaikaisesti kirkastimme yhteiset tavoitteet sekä loimme tiekartan projektitasolla. Seuraavaksi keskityimme PHHYKY:n ohjelmistojen käyttöön haastattelemalla heidän tärkeimmät ohjelmistotoimittajansa, keskittyen erityisesti Teamsiin ja chatbottiin. Näistä jälkimmäinen on hyvä esimerkki siitä, että useimmiten onnistunut muutos on 75 prosenttisesti riippuvainen ihmisistä ja vain 25 prosenttisesti teknologiasta.

Ensimmäisen kuukauden jälkeen aloitimme muotoilemaan ja testaamaan uusia mentorointimalleja, kattaen sisäisen viestinnän kehittämisen, henkilöstön tarpeiden tunnistamisen, asiakaspalautteen keräämisen sekä kokeilut erilaisista ketteristä rituaaleista ja työskentelytavoista. Luodaksemme digityönkalujen käyttöönottoa nopeuttavan digimentorien palveluportfolion, muodostimme asiakassegmentit, arvolupauksen sekä muotoilimme palvelut. Lisäksi teimme ehdotukset jatkokehityksestä.

Saavutetut hyödyt

Digimentorointikokeilu on onnistunut. Prosessin myötä PHHYKY:n digitaalinen maturiteetti lisääntyi 20.6 %. Uudet työkalut ja mentorointi tarjoavat organisaatiolle, henkilöstölle ja Päijät-Hämeen asukkaille lukuisia hyötyjä. Ydintyön tehostamisen ansiosta PHHYKY kykenee vastaamaan resurssihaasteisiinsa paremmin – esimerkiksi chatbot-automaatio tehostaa asiakaspalvelua siten, että asiakkaita voidaan hoitaa entistä useammin etänä.

Digityökalut ja mentorointi vähentävät työn fyysistä ja henkistä kuormitusta, tukien terveydenhuollon työntekijöitä heidän vaativissa tehtävissään sekä vapauttaen aikaa ihmisten kohtaamisiin. Ohjelma on todistanut itseohjautuvien työtaitojen, vertaistuen, jatkuvan oppimisen ja itsensä kehittämisen vaikuttavuuden. Kun ihmiset pääsevät osallistumaan, heidän motivaationsa ja tehokkuutensa lisääntyy. Työssä hyödynnettävät ketterät menetelmät mahdollistavat sopeutumisen jatkuvasti muuttuvaan toimintaympäristöön. Lopputuloksena PHHYKYN:n asiakkaat saavat enemmän ja parempia terveyspalveluita – toisin sanoen digitaaliset hoitopolut parantavat asiakaskokemusta ja tehostavat palvelutuotantoa. PHHYKY:llä on nyt myös tiekartta digimentorointiohjelman jatkamiseksi. Lisäksi mentorointiprosessi on sitouttanut henkilöstöä luomalla heidän urapoluilleen luonnollisen jatkumon.

Kohokohdat
 • Parempi kyvykkyys vastata resurssihaasteisiin sekä lisätä kustannussäästöjä ja tehokkuutta.

 • Enemmän ja parempia terveyspalveluita: lisää asiakastyytyväisyyttä ja terveyttä.

 • Vähentynyt työmäärä tukee terveydenhuollon ammattilaisia heidän vaativissa tehtävissään, parantaa henkilöstökokemusta ja työhyvinvointia sekä vapauttaa aikaa ihmisten kohtaamisiin.

 • 77 tarvekartoitusta, 407 työpajaa ja harjoitusta, 2033 osallistunutta terveydenhuollon ammattilaista.

Tietoa PHHYKY:sta

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (PHHYKY) järjestää julkiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut Päijät-Hämeessä. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon palvelut 11 jäsenkunnan alueella. Organisaatio työllistää noin 7000 terveydenhuollon ammattilaista.

Get in touch

Wherever you are on your digital journey, our services and experts can help you along the way. Let's co-create your future together!

 • About
 • Services
 • Case Studies
 • Blog
 • Contact
 • Join us

Contact

© 2021 Futurice. All Rights Reserved | Privacy policy | Impressum

Futurice logo

Future. Co-created.